Worsteling met de Duisternis

Hieronder vertelt Bally Brashuis

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Ik ben in Suriname geboren en daar christelijk opgevoed. Ik ging naar de zondagsschool en we namen deel aan alle kerkelijke activiteiten.
We hadden het niet zo goed. Mijn moeder werkte hard om voor ons- mijn twee zusters, mijn broer en mij - te zorgen. Ze was een gelovige vrouw. We waren arm, maar toch waren we tevreden.
Na de dood van mijn vader moest ik als jongen van 14 jaar met mijn oom in het bos werken. Na 3 jaar in het bos gewoond te hebben, waar we zeer primitief leefden, ging ik terug naar de stad Paramaribo.
Ik kon goed leren, maar door het plotselinge verlies van mijn vader, werd ik snel onafhankelijk en zelfstandig.

Mijn moeder gaf haar leven volkomen aan de Heer. Maar wij dachten dat we al kinderen van God waren omdat we `s zondags naar de kerk gingen. Ik woonde inmiddels alleen en wanneer mijn moeder mij opzocht vertelde ze mij over de Heer, over de Heilige Geest en over de wonderen en tekenen die Hij doet. Ik ging er niet echt op in. Ik dacht: "Er is weer een hypnotiseur het land binnengekomen. Ik zal goed op haar letten en ik zal haar daarvan losmaken."

Ik leefde een beetje met de Heer, maar was ook bezig met de primitieve dingen van de Winti-cultus (die te maken heeft met de overleveringen van onze voorouders, zie de voetnoot over Winti), zoals: kaarsen, wierook, rozekrans, amuletten, enz. Dit schiep verwarring in mijn leven. Ik was vergevorderd met de handelingen van onze z.g. religie: het nemen van kruidenbaden, het deelnemen aan de vuurdans,het bijwonen van offer- en genezingsdiensten, het bereiden van amuletten, halskettingen, touwen en alle kentekens van deze occulte diensten.

Ik dronk erg veel en hield er ook veel vrouwen op na. Ik was opvliegend en erg onverdraagzaam.

Een stap naar God

Op 2de Kerstdag 1965 nodigde mijn moeder mij uit om naar de Volle Evangelie-samenkomst, "Stromen van kracht" te komen, een gemeente die door Ev. Karel Hoekendijk was opgericht. De volgende dag vertelde ik mijn moeder dat ik lid van die gemeente wilde worden. Ik zei echter dat ik de overleveringen van mijn voorouders niet los wilde laten. Mijn moeder vertelde mij dat ik dat moest loslaten, mij moest bekeren, echt berouw hebben van m'n zonden, ze aan de Heer belijden, en Jezus moest toelaten in m'n leven. Ik moest me laten dopen en vervuld worden met de Heilige Geest. "Dan ben je een zoon van God geworden, een medeerfgenaam van Christus", zei ze. Hierna bracht zij me tot de Heer.

Ik werd opgenomen in de gemeente en alles ging fijn en gezegend. Ik voelde me blij, maar het was nog maar het begin. Ik moest nog breken met de dingen waarvan ik u reeds vertelde. Ik verhuisde naar mijn moeder, verbrandde alles waarvan ik wist dat het niet de wil van God was dat te bezitten. Ik moest al mijn vriendinnen afzeggen, gelukkig hielp de Heer mij daarmee. Ook op mijn werk moest ik veranderen tegenover mijn medewerkers, wat erg moeilijk was. Ook daarin was de Heer met mij. Als je God ontmoet wordt je hele leven als het ware teruggedraaid. Je begint opnieuw.

Ik zei tegen mijn moeder: "Ik heb een gelovige vrouw nodig om mij te steunen, want de verleidingen zijn groot". Dit brachten we toen samen bij de Heer. Als u iets wilt hebben of iets nodig hebt, breng het dan altijd in gebed bij de Heer en Hij zal het maken. Want hierna ontmoette ik een vrouw over wie God tot mijn hart sprak: "Zij is het! Zij is van Mij". God heeft mij haar dan ook tot vrouw gegeven en in 1967 trouwden wij.

Terug naar het oude leven

Wij kregen een zoon waar ik erg blij mee was. Ik zag dat al mijn verlangens werden vervuld en nam het besluit mij te laten dopen door onderdompelinq zoals Jezus ons dat leert. Toen het mijn beurt was om gedoopt te worden vroeg men mij of ik een oude, zwakke vrouw achter mij eerst wilde laten dopen. Ik werd hierover zo kwaad dat ik weg liep en mij niet meer wilde laten dopen. Wat men ook probeerde, niets hielp en ik ging regelrecht naar huis. Het was een harde klap voor mijn moeder, mijn vrouw en mijn schoonmoeder.

Omdat ik mij schaamde om mijn opvliegendheid bleef ik weg uit de gemeente. Mijn oude vrienden van de Winti-godsdienst zochten mij op en ik keerde terug naar de wereld. Ik schafte nieuwe costuums aan, kaarsen, drums, enz. Mijn inzet werd nog groter dan vroeger. Ik gaf drumlessen en begon liederen te maken. Ik gaf T.V. shows over cultuur en Iessen over de religie van mijn voorvaderen. Ik werd naar Afrika, naar Guyana, Jamaica, Barbados, Trinidad en Nederland gestuurd om te drummen. Ik deed allerlei dingen waarvan ik dacht dat ze mij populair zouden maken. De realiteit is: de duivel gebruikte mij toen nog eens extra goed voor zijn koninkrijk. Ik kreeg veel applaus, maar besefte niet dat het om de volkomen vernietiging van mijn wezen ging. Maar gelukkig heeft de Heer mij nooit losgelaten. Ik werd erg arm want ik moest alles zelf betalen, niets werd vergoed. Er werd in die tijd erg veel voor mij gebeden door mijn moeder, mijn vrouw en de gemeenteleden.

De strijd

Op een nacht nam satan bezit van mij. Hij zette de hele wereld tegen mij op. Er deugde niets meer van. Ik maakte mijn vrouw wakker en vroeg haar thee voor mij te zetten. Dit deed zij maar de stem van de duivel zei tegen mij dat ik het niet moest opdrinken, het was vergiftigd. Nu vertrouwde ik ook mijn vrouw niet meer en ik zei dat zij het zelf maar moest opdrinken.
Steeds vertelde die stem wat ik moest doen en ik gehoorzaamde daaraan. Hij zei: "Kleed je uit". En daar stond ik, helemaal naakt. Op dat moment zag ik een hond; en ik greep het dier en begon ermee te worstelen, net zolang tot ik zijn poten had gebroken. Hierna liet ik hem gaan. Ik rende achter mijn vrouw aan, die de volgende maand moest bevallen van ons derde kind en achtervolgde ook de buren. ledereen zocht een veilig heenkomen.
Daarna ging ik het huis weer in waar ik allemaal mensen dacht te zien die mij kwaad wilden doen. Het bracht me tot razernij en ik sloeg alles kort en klein in het gehele huis en sprong, door een glazen deur, naar buiten.
Toen zei de stem tegen mij: "Ga naar de stad". Het was twee uur in de nacht maar ik ging, spiernaakt als ik was. ledereen die mij onderweg probeerde tegen te houden sloeg ik neer.
Halverwege de stad werd ik door politieagenten omsingeld in in een auto geduwd. Zo werd ik weggebracht en in de gevaarlijkste afdeling van een psychiatrische inrichting opgesloten.

Ik realiseerde mij later dat het grootste gedeelte van de mensen die daar zaten er door de duivel waren ingezet. Ik was weggelopen uit het Koninkrijk van God en de wereld had mij verstoten. Dit is de schande die satan over je brengt.

God laat me niet los

Gelukkig dat de Vader in de hemel mij in het oog hield, anders had ik daar nu nog gezeten. Op een avond kreeg ik een visioen waarin God tegen mij zei: "Als je doorgaat met drumspelen en de dingen van je voorvaderen, laat Ik je hier. Maar als je ermee stopt, dan breng Ik je weer buiten. Dan zul je vrij zijn".
Ik antwoordde: "HEER, lK SPEEL NIET MEER!" Mijn ogen waren geopend. Wat mensen mij niet konden duidelijk maken, heeft God Zelf mij doen zien.
Ik zei: "Heer, als ik uit de inrichting kom ga ik naar mijn gemeente". Niet lang daarna vroeg ik aan de oppasser of ik weer naaw huis mocht. Hij zei: "Goed, je kunt gaan, op voorwaarde dat je niet meer gaat spelen; houdt je rustig, anders pakken we je weer op" Ik geloofde dat God door de oppasser sprak. Op 1 Juli 1975 mocht ik naar huis. Dat was een wonder van God!

De duivel is hardnekkig

De tijd brak aan dat ik weer terugkeerde in de maatschappij . Elke morgen ging ik wandelen langs de rivier. Ik durfde in die tijd met niemand te praten en niemand durfde met mij te praten. ledereer dacht dat ik nog ziek en gek was. Ook wilde niemand mij werk geven.

Op een gegeven moment werd het te zwaar voor mij om mezelf te bewijzen. De duivel kreeg weer vat op mij en ik probeerde mijzelf van het leven te beroven. Ik nam een scheermes en begon mijn hals door te snijden. Er kwam een man op mij af. Hij zei: "Hier, drink eerst een blikje bier voordat je verder gaat snijden". Eerst wilde ik het niet aannemen maar even later nam ik het toch en zo werd mijn aandacht afgeleid. Ondanks het feit dat ik al heel diep had ingesneden kon ik nog slikken! Een paar mensen brachten me naar de eerste hulppost waar mijn hals werd gehecht. Daar gaven ze mij een sterk slaapmiddel.

Twee dagen later werd ik wakker en toen besefte ik wat satan mij had willen aandoen. Hij geeft zijn prooi niet zomaar prijs! Ik ging nu helemaal nergens meer naar toe, zozeer schaamde ik mij.

De overwinning

Ik bleef een tijdlang thuis totdat mijn moeder (die inmiddels met mijn broer in Nederland woonde) overkwam. Ze vroeg me: "Bally, wat ga je nu doen?" Ik antwoordde: "Geef mij wat je mij altijd hebt gegeven: geef mij Jezus!" Zij zei: "Hij is hier en je kunt Hem nu aannemen". En zo gebeurde het dat ik de Heer opnieuw aannam in mijn leven. Ik werd weer vervuld met Gods Geest en er kwam rust in mijn hele gezin.

Een paar dagen later zei plotseling een stem in mij: "Ga heen en verbrand alles wat in dit huis niet van de Here is". Mijn vrouw en ik brachten alles (inbegrepen het zware altaar dat ik eerst aan stukken hakte) naar buiten en verbrandden alle attributen van satan. Dit duurde 12 uur! Sommige mensen zeiden: "Ach, na een paar maanden gaat hij weer beginnen". Maar het is nu al 7 jaar geleden sinds ik alles verbrandde. Prijst God! Ik weet: God houdt mij aan mijn woord. En dat geeft mij kracht om met Hem voorwaarts te gaan in het leven.

Na veel strijd - ik was bang dat de scene van die vorige doopdienst zich zou herhalen - heb ik mij laten dopen. Het was een groot feest in de gemeente! De Bijbel zegt: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden" (Marcus 16: 16). Daarom beste lezers: Bekeert u en laat u dopen! (Hand. 2:38).

Lieve vrienden

Dit alles heb ik geschreven om de duivel openlijk ten toon te stellen, zodat u ziet wie hij werkelijk is. Hij is een leugenaar vanaf den beginne (zie Genesis 3). Hij zal altijd de woorden van God verdraaien. Hij is er slechts op uit de mens te vernietigen. Misschien bent u op zoek naar geluk of zoekt u een positie in de maatschappij en bedient u zich van allerlei middelen en attributen om dit te realiseren. Misschien draagt u allerlei voorwerpen om uzelf te beschermen, of om te genezen. Dit echter zijn middelen van de duivel. Het is bedrog! Het helpt soms wel even en dan wordt het ineens wel tien keer erger dan daarvoor. Satan brengt u geen geluk. Het is slechts schone schijn. De Bijbel zegt in Johannes 10:10a: "De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen".

Alleen God kan u echt helpen. Hij wil u altijd uit uw problemen helpen. Ga tot Hem. Vraag om vergeving. Belijd uw zonden voor Hem, laat u dopen door onderdompeling. Laat u door Hem verlossen van alle duivelse machten. Dan zult u elke dag groeien in het geloof in God. Ondanks alle moeilijkheden die dan juist op uw pad zullen komen is er altijd overwinning in de naam van Jezus.

Het leven met Jezus is niet altijd gemakkelijk maar als u eenmaal voor Hem hebt gekozen kunt u ervan verzekerd zijn dat u een ware Vriend gevonden hebt. God geeft in Zijn Woord de gelofte: "Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand roven" (Johannes 10:27,28).

Tot slot wil ik tot de gelovigen zeggen: weest altijd waakzaam! Zelfs al staat u vlak voor de hemel, valt de duivel u nog aan. Zo'n strijd is vooral te merken als men de beslissing heeft genomen zich te laten dopen. Het is de strijd tussen God en de duivel in uw leven. Maar denk eraan: Jezus heeft satan overwonnen op het kruis van Golgotha. Zijn bloed heeft daar voor ons gevloeid. Satan is een overwonnen vijand. En wij, die in "HEM" geloven zijn meer dan overwinnaars door "Christus die ons kracht geeft" (Rom. 8:37; Fil. 4:13). Amen - Halleluja!


Voetnoten

1) De Winti-cultus komt o.m. voor in Suriname onder de Creolen. In deze cultus staat het geloof in bovennatuurlijke wezens centraal. Deze wezens nemen z.g. bezit van een mens en doen mededelingen via hem. Ook denkt men dat ze door middel van hem ziekten genezen. De Winti-cultus is in zoverre uniek dat zij in tegenstelling tot andere Afro-amerikaanse religies nauwelijks christelijke elementen bevat. Terug naar tekst.


Bron: Nieuw Leven

Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden