Recreatieoord Binnenmaas.

Introductie

Bron: Gemeente Binnenmaas - Programmabegroting 2008 - 2011 - recreatie (29 hits)  en de volgende tekst: "We zullen ons actief in moeten inzetten om (kleinschalige) recreatie te ondersteunen en initiatiefnemers aan alle kanten te ondersteunen om plannen ook daadwerkelijk uit te voeren." - "Wij zullen op dit gebied ook in Hoeksche Waards verband actief recreatieve initiatieven stimuleren en helpen uitvoeren."


De financiŽle Groenservices Zuid-Holland basis, is er ook voor Binnenmaas.

Bod aan het Rijk
Op 31 mei 2006 heeft de provincie een bod gedaan aan het Rijk. De provincie vraagt 1,1 miljard euro voor de ontwikkeling van het landelijk gebied en legt daarmee een forse claim op het rijksbudget dat voor periode 2007-2013 beschikbaar is.

Gedeputeerde Van der Sar: "Wanneer wij op korte termijn niet ingrijpend investeren in ons landelijk gebied, komt de kwaliteit van de leefomgeving in dit deel van het land in gevaar. Het is belangrijk dat we hier een aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben en houden. Dat is voor wonen en werken in de Zuidvleugel van groot belang. Behoefte om te investeren in recreatiemogelijkheden, nieuwe natuurgebieden en oplossingen voor de landbouw en het landschap in bijvoorbeeld kwetsbare veenweidegebieden is groot. Hier is iedereen het over eens, immers de afgelopen jaren heb ik zowel met het rijk als met partners in de regio afspraken gemaakt om te investeren. Voor mij geldt afspraak is afspraak."

U kunt de brief aan minister Veerman met het bod downloaden onder aan deze pagina. Bij de brief horen 4 bijlagen: doelentabel, toelichting op de tabel, lijst van bestuurlijke afspraken en een kaart. Ook de bijlagen zijn te downloaden.

Afspraken met uitvoerende partijen
Op 18 december 2006 tekenen Rijk en provincie de bestuursovereenkomst over de realisatie van de rijksdoelen in de ILG-periode.
Over de uitvoering van concrete projecten maakt de provincie vanaf begin 2007 prestatieafspraken met uitvoerende partijen, zoals gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders. (subsidies terreinbeheer recreatieoord)


Bron: Gemeente Binnenmaas 907 Bezuinigingstaakstelling Recreatieoord, de koers richting "Groenservice Zuid-Holland" die daar het zelfde mee kunnen doen, als met dit concept, alleen met een grotere kans dat het dan zonder inspraak zal gebeuren als dat vooraf niet goed is afgedekt.


Vierde partiŽle herziening Hoeksche Waard vastgesteld met amendementen 010207 - recreatie (110 hits) - recreatieoord (2 hits) - binnenbedijkte Maas (14 hits)  Zie hier evt. de samenvatting uit dat stuk van: Provincie (recreatie binnenmaas) >Bron<


Rijksbudgetten ontschot
Het rijksgeld dat provincies kunnen inzetten voor projecten in het landelijk gebied, is gebundeld in het Investeringsbudget Landelijk Gebied. De verschillende potjes die de ministeries van LNV, VROM, V&W en OCW hadden voor het landelijk gebied zijn daarin opgegaan. In het ILG zit geld voor natuur, landbouw, recreatie, landschap, bodem, water, sociaal-economische vitaliteit en reconstructie van de zandgebieden. Milieu is integraal onderdeel van deze thema's. Investeringsbudget Landelijk Gebied


Gemeente Binnenmaas - Programmabegroting 2008 - 2011 - recreatie (29 hits) waaronder de volgende teksten: "We zullen ons actief moet inzetten om (kleinschalige) recreatie te ondersteunen en initiatiefnemers aan alle kanten te ondersteunen om plannen ook daadwerkelijk uit te voeren." - "Wij zullen op dit gebied ook in Hoeksche Waards verband actief recreatieve initiatieven stimuleren en helpen uitvoeren."


Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Hoeksche Waard 2007-2013 - recreatie (24 hits)


"Dit programma is opgesteld door de provincie Zuid-Holland ten behoeve van het rijk, om de gereserveerde gelden voor ontwikkeling van het nationaal landschap zeker te stellen. Het programma is gebaseerd op een door CHW (Commissie Hoeksche Waard) opgestelde lijst van uitvoeringsprojecten. Dit programma had een onderdeel moeten zijn van de Structuurvisie HW 2007-2030, die samen met maatschappelijke organisaties wordt opgesteld. Het werk aan deze nota is echter gestagneerd."


Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006 Ė 2010 - Hoeksche Waard (14 hits)


GroenOntwikkeling.pdf  2007 - Groenontwikkeling, een nieuwe benadering voor de realisatie van regionale groenstructuren. -  recreatie (34 hits)

Collegewerkprogramma_2003_2007.pdf - Groenservice Zuid-Holland (3 hits) - Hoeksche Waard (11 hits) - Subsidie (18 hits)

Inbreng Streekplan inclusief kaartbeeld_2006-2010 - recreatieoord (2 hits)

Productenrealisatie_2006.pdf - recreatie (50 hits) - Hoeksche Waard (15 hits)

Partners in positie brengen  - Onderzoek Nationaal Landschap - 26 Juni 2006 - recrea (9 hits) Landschapsparken pag. 10 (alleen het nationaal landschap Hoeksche Waard is heen BelvedŤregebied).

Nieuw vakantiepark Binnenmaas voor iedereen - 17-06-2006 - Melime BV - Grontmij

Structuurvisie Hoeksche Waard Mei-2006 - (verblijfs)recreatie (3 hits)

Visie Verblijfsrecreatie_HW Maart-2006 - recreatieoord (3 hits)

Visie Verblijfsrecreatie_HW November-2005 - recreatieoord (3 hits)

Afsprakenkader "recreatieoord binnenmaas" - 2004 tot 2020

Totaalrapport Biodiversiteit Hoeksche Waard Oktober-2004 - Bezoekerscentrum en educatieve thematuin.

Marketing- en promotieplan_Januari 2004 - recreatieoord (28 hits)

Hťt masterplan Hoeksche Waard is af (18-11-2002) - Recreatieoord Binnenmaas - nadruk op intensieve dagrecreatie.

Toeristisch recreatieve visie_Voorjaar-2002 - recreatieoord (9 hits)

De Hoeksche Waard weet wat ze wil Augustus-2000 - recreatie (11 hits)

Documenten downloaden

Projecten

Introductie

Copyscape - Website copyright © 2007 - De gepubliceerde tekst op deze website vallen onder het auteursrecht, het op welke manier dan ook overnemen /dupliceren en/of publiceren van deze website informatie, is zonder schriftelijke toestemming, van de houder van deze website, niet toegestaan.
U kunt een emailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan john.degroot@tiscali.nl
Laatst bijgewerkt: 19 juni 2008 - Uw resolutie staat ingesteld op: