Mam, ik ben een mislukkeling

Maurice Barratt speelde in het Engelse turnteam. Hij was prestatiegericht en geldzuchtig. Hieronder leest u zijn verhaal.

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Ik ben geboren in Manchester, Engeland. Mijn vader was in de tweede wereldoorlog commandant-parachutist. Toen hij weer thuiskwam had hij hoge verwachtingen en dacht dat iedereen vriendelijk en liefhebbend zou zijn. Hij werd hierin volkomen teleurgesteld en als een gevolg hiervan dacht hij eraan om communist te worden.

Toen ik vijf jaar oud was onderging hij een radicale bekering en ging het Evangelie prediken. Ik zag wonderen onder zijn bediening gebeuren en bewonderde zijn Godvruchtigheid.

Ik kende de Bijbel en wist wat God ons daarin leerde, maar de wereld trok mijn aandacht. Ik probeerde het "zondemonster" te beheersen, maar vond dit erg moeilijk. "O God", zei ik, "geef me toch een sterke wil zodat ik niet aan al die verkeerde dingen denk". Ik dacht dat dit het antwoord op mijn problemen was.

Ik had een enorme drang naar prestatie. In alles wat ik deed wilde ik de beste zijn. Ik deed aan turnen en werd in het team van Engeland geplaatst. Ik kwam op t.v. in internationale turnwed- strijden en ging naar Stockard, Duitsland, om Engeland te vertegenwoordigen in het "World Festival Gymnastics".

Ik was ook erg hebzuchtig. Ik wilde miljonair worden. Op een gegeven moment ging ik voor iemand werken die auto's verkocht. Via de eigenaar die een ex-gangster was, kwam ik in aanraking met bankovervallers, gangsters, enz. Velen denken dat alleen dit soort mensen "zondaars" zijn , maar leert Jezus ons niet dat we al zondigen als we aan dit soort dingen denken? Ik besefte dus dat ik in wezen net zo slecht was als die mensen. Daarom kwam ik tot de conclusie dat ik een mislukkeling was. "Mam", zei ik, "er staat geen Rolls Royce voor de deur. Ik ben een misIukkeIing. In de maatschappij heb ik het niet gerooid en wat heb ik voor God gedaan? Niets!"

Vanaf dat moment ging ik mijn leven onderzoeken. Ik ontdekte dat ik veel te veel bezig was met die oude mens, die oude natuur van Adam. Ik besefte dat ik in eigen kracht die oude natuur niet kon beheersen, hoe ik het ook probeerde. Ik moest me meer concentreren op d¦e nieuwe natuur, Gods natuur; ik moest daarin gaan wandelen. Ik ging van alles doen om die goede natuur te voeden; bijbellezen, bidden, vasten. Ik voedde de nieuwe natuur en God veranderde de oude natuur.

Je moet de Bijbel niet alleen lezen orn kennis te vergaren, maar om die kennis toe te passen. Ik begon Gods Woord dus eindelijk in praktijk te brengen. Dit veranderde mijn leven totaal.

Muziek heeft ook altijd een grote rol in mijn leven gespeeld. Ik begon op jonge leeftijd saxofoon te spelen, later basgitaar. Jaren geleden begonnen Joanna en ik in een muziekband te spelen. Joanne en ik kennen elkaar al vanaf haar 9e jaar. We produceerden onze eigen platen en nu produceer ik nog steeds voor muzikanten. Later gingen we in verschillende kerken spelen, zingen en getuigen. 4 jaar geleden zijn we met elkaar getrouwd.

Ik voelde me geen prediker, maar toen al onze apparatuur gestolen werd en ik tot God zei: "Here, waarom?", was het alsof Hij antwoordde: "O.k. begin nu maar met prediken". Tot de mensen die Jezus niet kennen wil ik zeggen: "Jezus is het enige antwoord in het leven. ledereen zoekt naar antwoorden. Sommigen in het huwelijk, anderen in een carrière of in plezier maken. Het zit in de mens om naar voldoening te zoeken. Maar ik geloof dat alleen Christus het Antwoord is. Ik heb rijke mensen gekend, maar ook gangsters en heb gezien dat alle mensen dit gemeen hebben: ze zoeken naar antwoorden. Alleen hij die de Schepper van het heelal kent kan werkelijk gelukkig zijn en vrede hebben.

Vele mensen gebruiken het excuus dat ze niet weten wat de ware kerk is, maar dat is geen excuus om God niet te zoeken, want juist die valse kerken bewijzen dat het echte er ook is. Als een man biljetten van honderd namaakt betekent dit dat er ook echte biljetten van honderd zijn. Mensen die doen alsof ze heilig zijn, bewijzen dat er ook werkelijk heiligen zijn.

Ik geloof trouwens dat niet de kerk het antwoord is, maar God. Het is goed om naar een goede gemeente (kerk) te gaan en je daar in te zetten, maar als je een gebouw, een kerk als het antwoord op je levensvragen ziet, wordt je teleurgesteld. Zelfs de Bijbel kan weinig voor je betekenen wanneer je niet de Auteur van de Bijbel zoekt.

Tegen de christenen wil ik zeggen: Er is een wijde poort van genade. Het is niet moeilijk om een volgeling van Jezus te worden. De hele wereld kan genade ontvangen. Velen ontvangen genade, ze nemen Jezus aan in hun leven, maar wanneer de beproevingen komen, geloofstesten, problemen en vervolgingen, wijken ze van Gods weg af. Het is Gods wil dat we discipelen van Hem zijn. Jezus heeft gezegd: "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is" (Mattheus 7:21 ).

Laat de problemen u niet afschrikken. Problemen hebben we allemaal of je nu wel of geen christen bent. Het verschil is dat je als je een christen bent Jezus met je hebt. Jezus zei: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en mijn last is licht" (Matth. 11 :28). Je hebt dus nog steeds het juk en de last, maar Hij zei: Mijn juk is zachten mijn last is licht". Het is goed om een discipel van Jezus te zijn, want Jezus zei van Zichzelf: "Volg Mij want ik ben nederig en zachtmoedig van hart".


Bron: Nieuw Leven

Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden