Recreatieoord Binnenmaas.

Start Gemeenteraad B & W

 

12-06 2009: De gemeenteraden van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard krijgen meer invloed. Dit is het logische vervolg van het samenwerkingsverband tussen de gemeenten die wordt omgezet in een gemeenschappelijke regeling, schrijft het Algemeen Dagblad. De gemeenteraden voelen zich nu vaak overbodig.

Volgens de raden van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen kiezen de colleges van de 5 gemeenten grotendeels hun eigen weg. Dit doen ze via de Commissie Hoeksche Waard waarin de 5 colleges zijn verenigd.

Inspraak
De gemeenteraden krijgen straks echter via de Adviesraad Hoeksche Waard meer inspraak op het beleid. Fractieleden van de partijen krijgen straks een bepalende zeggenschap in beleidskeuzes en regionale vraagstukken.

Duidelijkheid
Het nieuwe samenwerkingsmodel tussen de 5 gemeenten moet spoedig worden vastgesteld. Deze gemeenschappelijke regeling moet vooral voor duidelijkheid zorgen. Nu zijn veel verschillende en ondoorzichtige samenwerkingsverbanden actief, die vallen straks allemaal op overzichtelijke wijze onder de regeling.

Anders
Burgemeester Jac Klijs van de gemeente Strijen erkent dat de huidige samenwerkingsmodellen niet erg transparant zijn. De werkwijze it is volgens hem vooral onoverzichtelijk voor raadsleden en burgers. Dit moet straks anders zijn, aldus Klijs.

Onenigheden
Hoewel samenwerking voor de 5 gemeenten noodzakelijk is om te overleven, hoeft het volgens de burgemeester straks niet meer zo te zijn dat alle 5 gemeenten altijd per se op 1 lijn moeten zitten. De gemeenten proberen dat nu wel, maar dat leidt regelmatig tot onenigheden.

Slagkracht
De besturen 5 gemeenten werken al sinds 2005 samen met als doel uiteindelijk 1 gemeente te vormen. Dit is nog altijd niet gebeurd omdat de provincie Zuid-Holland vindt dat het de samenwerkende partners aan slagkracht ontbreekt. De nieuwe gemeenschappelijke regeling moet deze slagkracht verbeteren omdat de gemeenten elkaar keihard nodig hebben.
internetbron: Gemeenteraden 'Hoeksche Waard' krijgen meer macht
Raden terug aan de ‘macht’
Gemeenten Hoeksche Waard vrezen spookdorpen

13-07-2008: Het gemeentebestuur van Binnenmaas staat op zijn kop.
In anderhalf jaar is het twee wethouders ‘kwijtgeraakt’ en zijn het CDA en de SGP uit de coalitie gestapt. Gemeentebelangen en de PvdA zijn overgebleven. Fractievoorzitter Hans Nieland van Gemeentebelangen praat met de partijen om een nieuwe coalitiepartner te vinden. Hij had dit graag voor de komende raadsvergadering op 16 juli afgerond, maar dat blijkt praktisch gezien niet haalbaar.
internetbron: ’Hele raad bemoeit zich hier te veel met details’

03-06-2008: 30-06-2008:

 

Jammer dat we tot op heden het "gevoel" hadden dat een goed concept door andere belangen (of ideeën) op een zijlijn werden gezet door deze "dame". Nu heeft het achter af geen zin om met modder te gooien, maar uit deze site blijkt vaak genoeg wat ons standpunt was, kennelijk zijn we nu van de laatste "minder goede appel" uit de relatiesfeer van de vorige coalitie verlost. We vinden het jammer voor Hans Hoek (SGP) dat het 12 maanden moest duren voor het voor "iedereen" helder was. Kennelijk heeft Gemeentebelangen Binnenmaas (GBBM.nl) de spelers uit de voorgaande coalitie goed leren kennen om te weten wanneer er spraken is van vertrouwen of niet. Het zal duidelijk zijn dat Gemeentebelangen Binnenmaas het gemeenschappelijk belang belangrijk vindt, dat het CDA daar anders over denkt zal met het vertrek daarvan duidelijk zijn.
Internet: Wat is er zoal te vinden over: Arinda (A.) Callewaert- de Groot

03-04-2008: initiatiefnemers weten vaak uit ervaring dat hun ideeën prikkelend kunnen werken op marktpartijen, waardoor het niet uitgesloten is dat marktpartijen, die daarmee worden benaderd, er zelf iets mee gaan doen. Nu maakt het met het recreatieoord niet uit als hierdoor de doelstelling, het recreatieoord aantrekkelijker maken, wordt gerealiseerd. Maar als initiatiefnemers dan niet kunnen (bij)sturen, om te voorkomen marktpartijen evt. ideeën hebben waarmee het nationaal landschap wordt ontsiert, door er bijvoorbeeld een drie verdiepingen hoge piramide (1)(voor overdekte activiteiten) in te plaatsen, dan kun je niet anders dan u attenderen op zo'n mogelijkheid. Overigens is het vreemd dat wij na 30-01-2008, langs de officiële kanalen niets meer hebben vernomen, ook niet wat betreft de op deze website geplaatste plannen en ideeën en suggesties. Het Kompas doet in ieder geval zijn best om u scherp te houden met het  artikel van woensdag 2 april j.l. - "Ook overdekt" - "... om uiterlijk in 2009 overdekte activiteiten aan te kunnen bieden." en "Het college maakt dit jaar een keuze uit potentiële exploitanten ..."  - hierbij vragen wij ons af of de "potentiële exploitanten" daarover vooraf zijn geïnformeerd, wij in ieder geval niet.
Internet:  Het recreatiepark dankt al jaren zijn goede reputatie aan het mooie strand en de (overdekte) speeltuin.

18-02-2008: Politiek gezien zal het me een worst zijn hoe het exploitatietekort van het recreatieoord wordt opgelost, mits dat de burgers van Binnenmaas die oplossing(en) ook wensen te dragen. Hiermee hoop ik ook duidelijk te zijn waarom ik niet de behoefte heb GBBM in een negatief daglicht te zetten, en er tot op heden er vanaf heb gezien gebruik te maken van de herhaalde redactionele uitnodigingen van het AD/Rotterdams Dagblad en Het Kompas, waardoor de druk op GBBM onevenredig zou kunnen worden in verhouding tot de “heldere” standpunten van de coalitiepartners. “Politieke verantwoordelijkheid” neem je overigens ook als je het exploitatietekort niet wenst op ......
internetbron: Digitaal Dorp `s-Gravendeel

18-02-2008: Uit een gesprek met een verslaggever bleek dat niet iedereen weet dat achter de meeste (satelliet) foto's door er op te klikken, een hyperlink deze naar een tweede of een derde foto verwijst of dat (van alle ideeën op deze website) het te realiseren gebouw bij de ingang achter de parkeerplaats, voor de speeltuin tot aan het zwembad, onze voorkeur heeft.
Internet: Onze voorkeur betreft het te realiseren gebouw links bovenin op deze satelliet foto

18-02-2008: Misschien moet niet "alles" worden geschreven, wat wel wordt geschreven blijkt vaak door de snel veranderende maatschappij te worden achterhaald. Wat vandaag nog nieuw(s) is (vaak) kort daarna (in de politiek) alweer verledentijd, wellicht gebeurd dat ook met de inhoud van deze website, als zou blijken dat de op de voorgrond gekomen exploitatietekorten van het Recreatieoord niet langer in stand gehouden kunnen worden, als dat zo zou zijn.
  "Vaststellen dat de bereikte structurele bezuiniging op de exploitatie van Recreatieoord Binnenmaas in relatie tot het exploitatietekort conform de begroting 2009 aanvaardbaar is."

30-01-2008: Wellicht tot opluchting van een groep, die het recreatieoord graag behouden zoals het nu is, maken wij (ook namens onze financiële partners) bekend, geen verdere planontwikkeling te doen op basis van "erfpacht" (30 jaar).
Internetbron: www.bwk.tue.nl/vastgoedbeheer/ "3.1.4. Exploitatie van nieuwe buitenplaatsen" "3.1. Verwerking consequenties afgekochte erfpacht in rendementsberekening" - "PPS - Publiek-Private Samenwerking recreatieoord"*

16-01-2008: Vooralsnog is er meer dan voldoende ruimte en belangstelling voor het recreatieoord, om het aantal benodigde horeca punten hiervoor, binnen het bestemmingsplan te bepleiten.
   

16-01-2008: Vandaag heeft JB Productions & JB Attracties aangegeven constructief mee te doen, om de inwoners van Binnenmaas straks iets te kunnen bieden, en komt De Boorder Events met enkele leuke en aantrekkelijke aanvullingen.
   

27-12-2007: De "Discussie Recreatieoord Binnenmaas" op Digitaal dorp 's-Gravendeel was gestopt bij: "Dank voor uw reactie JCdG. De vraag welke relatie u heeft met GBBM staat nog open en in hoeverre GBBM uw plannen deelt?" Vandaag heb ik hierop geantwoord, wellicht dat hiermee de discussie over het recreatieoord weer op gang komt.
   

18-12-2007: Hoekschewaards Landschap heeft inmiddels kenbaar gemaakt, daar waar mogelijk, mee te willen denken in de realisatie van een tuinthema of landschapsthema, waarmee recreëren op het recreatieoord aantrekkelijker wordt.
   

17-12-2007: Regelmatig krijgen we tijdens het netwerken het advies om daar vooral mee door te gaan. We zijn blij met alle positieve reacties, evenals het advies van iemand van de Commissie Hoeksche Waard (RIHW) om maatschappelijke organisaties zoals Hoekschewaards Landschap bij onze plannen te betrekken. Vooral als het gaat om landschappelijke invulling van het avonturenwoud of het creëren van een tuin/park thema rondom het idee van de cottages e.d.
   

13-12-2007: Na een aantal gesprekken o.a. met maatschappelijke organisaties, kregen wij het advies even te wachten met dat gesprek omdat de gemeentelijke taakverdeling binnen de Adviesraad Hoeksche Waard nu nog onduidelijk is.
   

13-12-2007: N.a.v. "Een mogelijkheid om ook maatschappelijke aangelegenheden voor advies aan de adviesraad voor te leggen wordt niet uitgesloten."  hebben wij op 12-12-2007 een gesprek aangevraagd met de voorzitter van de Adviesraad Hoeksche Waard,  mr. drs. A.J. Borgdorff  welke ook voorzitter is van de Commissie Hoeksche Waard

Op 13-2-2007 belde de secretaresse van Burgemeester mr. drs. A.J. Borgdorff ons met de mededeling dat; "mr. drs. A.J. Borgdorff van mening is dat het niet de bedoeling is om als voorzitter met ons een gesprek aan te gaan over het recreatieoord, met het advies ons te wenden tot de betreffende wethouder".

   

11-12-2007: Installatie adviesraad Hoeksche Waard
BINNENMAAS - Op donderdag 13 december 2007 om 20.00 uur installeert mr. drs. A.J. Borgdorff, burgemeester van Binnenmaas en voorzitter van de commissie Hoeksche Waard, de Adviesraad Hoeksche Waard.

Op 1 oktober 2005 werd de Commissie Hoeksche Waard opgericht. In deze commissie werken de Hoeksche Waardse gemeenten samen met name op strategische ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting, economie, infrastructuur, volkshuisvesting en landschap en recreatie. De commissie is het aanspreekpunt voor de provincie Zuid-Holland en voor het rijk wanneer het gaat om deze beleidsterreinen.

Het draagvlak bij de gemeenteraden is een bepalende factor in het succes van de samenwerking en betrokkenheid daarbij is dan ook van groot belang. Met name bij de voorbereiding van de besluitvorming, zodat de raden in een vroegtijdig stadium hun visie kunnen laten horen over de te stellen prioriteiten van de werkzaamheden van de commissie Hoeksche Waard. Een mogelijkheid om ook maatschappelijke aangelegenheden voor advies aan de adviesraad voor te leggen wordt niet uitgesloten.

Overleg tussen de gemeenten over de wijze waarop dit alles het best gerealiseerd kan worden heeft geleid tot het besluit van de Hoeksche Waardse gemeenteraden tot de oprichting van de Adviesraad Hoeksche Waard. Deze adviesraad zal door de Commissie Hoeksche Waard in een vroegtijdig stadium worden gevraagd te adviseren over de te stellen prioriteiten én over specifieke aangelegenheden. In de Adviesraad kunnen alle fracties uit alle gemeenteraden met een vertegenwoordiger deelnemen. De voordracht hiervan vindt per gemeenteraad plaats. De Adviesraad Hoeksche Waard wordt gefaciliteerd door de griffiers in de Hoeksche Waard.

Installatie Adviesraad
De installatie vindt plaats op 13 december om 20.00 uur in de locatie van de Commissie Hoeksche Waard, het gebouw van het SVHW aan de Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.
Internetbron:   http://www.hoekschewaard.nl/content/nieuws/regio/artikel.asp?Id=3504&Nnr=1&Snr=1

24-11-2007: "Het oprichten van een beheermaatschappij of Stichting zoals op uw website wordt gepropageerd, bevat zeker positieve elementen."
Internetbron:   http://www.s-gravendeel.net/discussie/discussie.php?discussieID=recreatieoord

15-11-2007: "Hele regio moet meebetalen aan recreatieoord Binnenmaas" Als we aantonen dat er tenminste één gemeente is al heel lang op een voorstel van de Gemeente Binnenmaas wacht, dan zijn we heel benieuw naar het excuus voor deze omissie.
Internetbron:  http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/article99313.ece

13-11-2007: 

Zo werkt dat kennelijk in de politiek, je steekt privé je nek uit en vervolgens blijkt een secretaris met "gemeente belangen" een dus danige persoonlijke visie over jou initiatief te hebben, dat het beter is voor de partij en hun gemoedsrust om op te stappen. Nu naar onze mening het persoonlijke standpunt van deze secretaris duidelijk is, zijn we wel heel benieuwd naar het standpunt van onze gemeente belangen vertegenwoordigers. Overigens zien wij deze website niet als een "debat" om ons gelijk te halen, maar als een moderne dialoog over een gemeenschappelijke vraagstuk, waarin wij onze ideeën constructief blootstellen aan uw kritiek. Het recreatieoord Binnenmaas is er voor ons allemaal.

Internetbron: 

"Dialoog over verschil" - "Overigens ben ik van mening dat ... we niet meer moeten debatteren" - Democratie en dualisme.

06-11-2007: 

We hebben aan Gemeentebelangen Binnenmaas gevraagd om het College van B&W en/of de Gemeenteraad te vragen; Waarom deze afspraken nog niet zijn geëffectueerd?

Internetbron:

 

22-04-2007

"Fair aan de Maas trekt veel publiek, dat weinig koopt" "Het bezoek dat naar de fair kwam, was ’matig kooppubliek’, weet Stolk. ,,We moeten er nu achter zien te komen waar dat aan ligt.’’ De standhouders uit de regio waren wel heel tevreden vanwege de aandacht die ze aan hun winkel konden geven. "

Internetbron: 

http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/article1305686.ece

05-11-2007:

Het vorige college van de gemeente Binnenmaas, waar het CDA (*) deel van uit maakte, heeft bij de streekplanherziening binnen het afsprakenkader met de commissie Hoeksche Waard afgesproken dat een aantal voorzieningen binnen de Hoeksche Waard, waaronder het Recreatieoord, regionaal mede gefinancierd zou worden door de andere gemeentes in de Hoeksche Waard.
  Deze afspraken zijn ook gemaakt in een afsprakenkader met de provincie.
Waarom zijn deze afspraken nog niet geëffectueerd?

07-12-2006: "aankoopstrategieplan nationaal landschap Hoeksche Waard"
Internetbron:   Google search

11-01-2006: "Hele regio moet meebetalen aan recreatieoord Binnenmaas" ,,Betalen ze niet mee, dan moet het park op termijn gewoon worden gesloten.’’
Internetbron:   http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/article99313.ece

25-02-2005: "Er moet een nationaal netwerk van Nationale Landschappen komen en voor ieder Landschap een uitvoeringsorganisatie"
Internetbron:   Persbericht van de Raad voor het Landelijk Gebied  - "vaste koers en lange adem"

Internetbron:   MARKETING- EN PROMOTIEPLAN - Hoe waardevol vinden de Hoekschewaarders het recreatieoord?

Google: "Recreatieoord Binnenmaas"
Internetbron:   www.ad.nl/hoeksewaard/
AD-Search: recreatieoord in het nieuws
   
Ondernemers melden zich voor recreatieoord - 31-10-2007
Bezuinigingen recreatieoord verdelen politiek - 18-10-2007
Vaker de boer op met recreatieoord Binnenmaas - 09-10-2007
’Hoe hard klinkt het voor de omgeving-’ - 26-09-2007
Groei toerisme helpt recreatieoord niet - 04-09-2007
’Nightmare’ hoopt op begrip van buurt - 07-08-2007
Dancefeest A Nightmare Outdoor zo goed als zeker - 03-08-2007
Alleen hittegolf kan recreatieoord Binnenmaas redden - 03-08-2007

08-05-2007:

Recreatieoord Binnenmaas - Voor iedereen die een betrekking heeft met Recreatieoord Binnenmaas, ...
  Zwembad ’Binnenmaas’ eerder open - 26-04-2007
Binnenmaas eerder open - 26-04-2007
Vereniging denkt mee over recreatieoord - 31-03-2007
Denktank voor recreatieoord - 26-03-2007
Nightmare wil op herhaling - 05-03-2007
Parc Binnenmaas van tafel - 11-01-2007
Opnieuw lentefair aan de Binnenmaas - 04-01-2007
Jannes komt naar feesttent - 08-12-2006
Politiedag trekt duizenden nieuwsgierigen - 15-10-2006
Klachten over hardcore - 12-09-2006
’Lekker gaan en volop stampen’ -10-09-2006
Brandende kruizen vallen slecht - 07-09-2006
Circus Althoff met koeienact naar Binnenmaas - 17-08-2006
Recreatieoord profiteert van de hitte - 21-07-2006
Nieuw vakantiepark Binnenmaas voor iedereen - 17-06-2006
Recreatieoord gelooft helemaal in nieuwe seizoen - 25-04-2006
’De Provence’ aan de Maas - 21-04-2006
Nieuwe activiteiten bij Recreatieoord Binnenmaas - 24-03-2006
Hele regio moet meebetalen aan recreatieoord Binnenmaas - 11-01-2006
Skelterbaan en tweede hockeyveld op recreatieoord - 25-10-2005 "Hockeyclub Hoeksche Waard voor drie jaar een vergunning"
Entreegeld recreatieoord aangepast na klachten - 09-06-2005 op www.rotterdamsdagblad.nl

07-09-2005:

Het recreatieoord heeft een regionale functie, ...
  B2S- 'Decibel moet groter' - 20-05-2005 op www.rotterdamsdagblad.nl
Tweede carbootsale - 30-03-2005 op www.rotterdamsdagblad.nl
Recreatieoord brandschoon - 04-03-2005 op www.rotterdamsdagblad.nl
Tegenvallers Binnenmaas - 30-09-2004 op www.rotterdamsdagblad.nl
Nieuwe glijbaan en tarieven recreatieoord Binnenmaas - 14-01-2003 op www.rotterdamsdagblad.nl
Binnenmaas opent met nieuwe attracties - 02-04-2002 op www.rotterdamsdagblad.nl
Sport- en spelhal op recreatieoord is mogelijk volgens PvdA-fractie - 02-02-2002 op www.rotterdamsdagblad.nl
Te weinig evenementen op recreatieoord - 15-01-2002 op www.rotterdamsdagblad.nl
Miljoentekort recreatiegebied aangepakt - 28-02-2001 op www.rotterdamsdagblad.nl

 

Introductie

Copyscape - Website copyright © 2007 - De gepubliceerde tekst op deze website vallen onder het auteursrecht, het op welke manier dan ook overnemen /dupliceren en/of publiceren van deze website informatie, is zonder schriftelijke toestemming, van de houder van deze website, niet toegestaan.
U kunt een emailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan john.degroot@tiscali.nl
Laatst bijgewerkt: 19 juni 2008 - Uw resolutie staat ingesteld op: