Transcriptie brief
van : Johannes Reinicus HERMANIDES
aan : zijn zoon Berend HERMANIDES en vrouw Sytske STAVORINUS
datum : Dokkum 7 dec.1867
pag. : 3

Dockum den 7e December 1867

Veel Geachte Zoon en Dochter met uwe Kinderen
Dat deeze letteren bij U allen in gezondheid
mooge ontvangen worden is mijne hartelijke
wensch. Wat ons allen aangaat wij genieten
thans nog onder des Heeren ongehoudene goedheid
eene redelijke welstand, waarvoor wij de Aller-
hoogste niet genoeg dankbaar kunnen zijn, maar
hoewel wij gezondheid mogen hebben, zoo is er ook
al weder iets dat bij die Voorregten wel wat beter
kon zijn, onze Neiske heeft de Vijt aan de
middelste Vinger aan de regterhand, waardoor zij
wel veertien dagen lang eene ondragelijke pijn
aan gehad heeft, zoo dat de gehele Vinger haar
verzwollen is, maar de Vinger is thans wat aan
het beteren, hoewel zij nog niets met de hand
doen kan, en het zal nog wel eenige weken aan-
houden, eer de Vinger geheel hersteld is. Zoo
blijft hier altoos wat te wenschen over. Ik heb de
kamer verhuurd voor 's weeks 12 stuivers aan
een Kramer die zal er tot in het laatst van
April in wonen, hij is verleden maandag een
een Week in de Woning gegaan en betaald de huur
nu wekelijks aan mij, en dan breng ik
de huur aan Oeds, en ik ben ook niet bang voor
de huur want ik heb zijn Kraam bij mij op de
zolder, dus moet hij mij eerst de huur geve
eer dat de Kraam van de zolder gaat.

Hier nevens zend ik U een pond St Nicolaas
goed voor uwe Kinderen, het is weinig maar
uit een goed hart, mijn verdienst is tegenwoor-
dig zoo zober als het maar kan, want ons
turfwerk is gedaan, en andere werkzaamheden
zijn er ook niet meer, zoo dat de losse arbeiders
alle dagen bij de Zijl omlopen, en dat bij al die
duurte van de levensmiddelen, gij mag wel blijde
zijn dat de Voorzienigheid het zoo heeft beschikt
dat gij nu weer Vast werk hebt,anders zag het
ook donker van deeze winter voor u, uwe vrouw en
Kinderen uit. O mijne waarde Kinderen laten
wij niet denken dat zulks bij toeval is geschied
neen het is Gods albestuur die het zoo ten
besten voor Ulieden heeft beschikt. den
drieenigen God zij daarvoorde Eer de Aanbid-
ding en de Dankzegging toegebragt. Hij geeve
U kragt en gezondheid om het werk met lust
en ijver te kunnen doen, en Hij Zegene U huis-
gezin met ligchamelijke en Geestelijke Zege-
ningen door Jezus Chistus uit Vrijje Genade
Wanneer er iemand bij u komt moet gij er niet
van Spreke dat ik U het St Nicolaas goed ge-
stuurd heb, om dat ik al Kinderen niet kan
geeven, want zij weten niet beter of ik zoude
U maar een brief Schrijven, Nu geliefden ik
sluit na U en mij in des Heren gunste te
hebben aanbevolen. Noem ik mij met achting
Uw Vader
Joh.s Hermanides

Ik ging van de morgen na Nieske toe en ik
zei haar dat ik eene brief aan u zoude schrij-
ven, en toen heeft zij mij een koek gegeven voor
de Kinderen dit deed ik daarom want ik
dagte wel dat zij wel wat voor uwe kinde-
ren zoude meedegeven
Ik zoude U wel vriendelijk verzoeken om
ons een te schrijven hoe het met U allen
gaat ik zoude wel eens overkomen, maar
de kosten zijn te groot, en dan moet ik een
geheelen dag van huis, ik moet nu zoolang
maar wagten dat het eens goed Ijs wordt.
als gij mij schrijft moet gij mij uw adres schrij-
ven want de naam van u Koopman is mij
vergeten Nu Vaartwel
Joh.s Hermanides
Onze Wimke heeft mij ook nog twee
taaimantjes voor de Kinderen geven
en vooral de goetenis van haar allen