Protestantse Gemeente
......Arum-KimswerdAnbi - Prot. Gemeente Kimswerd te Arum

Gegevens gezamenlijke diaconale rekening


..
Terug naar overzicht

Gegevens diaconie
Herv. Gem. Arum


Gegevens diaconie
Geref. Kerk Arum


Gegevens diaconie
Herv. Gem. Kimswerd
Verkorte staat van Baten en Lasten

Op deze pagina treft u de verkorte staat van Baten en Lasten van onze gezamenlijke diaconale rekening aan.

De inkomsten en uitgaven van onze gezamenlijke acties worden respectievelijk op en ten laste van deze
rekening geboekt.


 Verkorte staat van Baten en Lasten
 gezamenlijke diaconale rekening
Begroting 2017
Rekening 2017 Rekening 2016

EURO

EURO
Baten onroerende zaken

0,00
0,00
Rentebaten en dividenden

0,00
0,00
Bijdragen levend geld

3.404,00
3.920,00
Doorzendcollecten

1.805,00
2.673,00
Totaal baten
0,00
5.209,00
6.593,00
LastenBestedingen diaconaal werk (plaatselijk,landelijk, wereldwijd)
4.395,00
4.903,00
Lasten onroerende zaken / inventarissen

742,00
1.024,00
Lasten kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
4.044,00
3.382,00
Kosten beheer en administratie

436,00
456,00
Overige baten en lasten

0,00
0,00
Rentelasten
175,00
166,00
Saldo toev. / Onttr. Fondsen / voorzieningen

0,00
0,00
Totaal lasten
0,00
9.792,00
9.931,00
Resultaat (baten - lasten): Overschot / Tekort
0,00
-4.583,00
-3.338,00
....
....................................................
...
....
..........................................................................................................................................................................................................