Protestantse Gemeente
......Arum-KimswerdAnbi - Hervormde Gemeente te Kimswerd

Gegevens diaconie
Algemene Gegevens


..

Terug naar overzicht

Algemene gegevens
Samenstelling bestuur
Doel / Visie
Beleidsplan
Beloningsbeleid
Verslag activiteiten
Financiele gegevens

Gezamenlijke rekening
Gegevens gemeente
Naam Anbi:
 Diaconie van de Hervormde Gemeente te Kimswerd
Telefoonnummer:

RSIN / Fiscaal nummer:
 824118558
Webiste adres:
 home.solcon.nl/fn001087/pkn.arum-kimswerd
E-mail:
 scriba.gk.arum@ziggo.nl
Adres:
 Geen kerkgebouw
Postcode:
 
Plaats:
 
Postadres:
 Řnder de Poarte 1
Postcode:
 8821 LC
Plaats:
 Kimswerd

De Protestantse gemeente te Kimswerd is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk
in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt

omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).


Samen met de Hervormde Gemeente te Arum en de Gereformeerde Kerk te Arum vormen wij de
Federatieve Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd.
Met ingang van 1 januari 2018 zijn deze gemeenten gefuseerd onder de naam Prot Gemeente Arum-Kimswerd.
Dit is dus de laatste verkorte staat van "Baten en Lasten" van
de Hervormde Gemeente te Kimswerd.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen
helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).


De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk
wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financiŽn,
toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere
onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen
dat
de afzonderlijke gemeenten, diaconieŽn en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn
aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Kimswerd.

Naar bovenSamenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van
deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3
leden, die worden gekozen
door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.


Het College van diakenen telt 1 lid en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de
goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke
aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken
(Ordinantie 11, art 3).


Naar bovenDoelstelling / Visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiŽn.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige
apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan IsraŽl geschonken
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.


2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te
horen en te verkondigen.


3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als
enige bron en
norm van de kerkelijke verkondiging, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Naar bovenBeleidsplan
Voor het beleidsplan verwijzen wij u naar het beleidsplan van de Prot. Gemeente Arum-Kimswerd,
paragraaf 6.: Klik hier.

Het beleidsplan van de Protestantse kerk kunt vinden via de link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Naar bovenBeloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers - indien aanwezig - is geregeld in de "Arbeidsvoorwaardenregeling
Protestantse Kerk in Nederland".
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Naar bovenVerslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende
gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiŽle slagkracht van de gemeente en
leggen via een jaarverslag-en rekening verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan:

Belangrijkste (gezamenlijke) activiteiten 2017
- Kerstochtend voor ouderen georganiseerd.
- World Servants Arum gesponsord en meegeholpen met acties daarvoor.
- Het beheer van de diaconie-woning wordt nu gedaan door de gezamenlijke diaconie.
- We hebben een Paasontbijt georganiseerd.
- Met de Dankstond voor gewas en arbeid is er een inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank
  te Bolsward.

Naar bovenFinanciŽle gegevens

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk diaconale werk vertoont een grote mate van continuiteit.
In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en
de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de
daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen
bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten
diaconie
Hervormde Gemeente te Kimswerd
Begroting 2017
Rekening
2017
Rekening
2016
Baten
EURO
EURO
EURO
Opbrengsten uit bezittingen


348,86
Opbrengsten uitgezette lening

2.400,00

Bijdragen gemeenteleden


575,70
Overboeking spaarrekening

1.000,00

Voogden

2.000,00

Overige Baten en LastenTotaal baten
0,00
5.400,00
924,56
LastenBestedingen diaconaal werk (plaatselijk,landelijk, wereldwijd)

781,68 1.180,00
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

104,21
408,98
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

55,29 54,30
Salarissen (koster, organist e.d.)


Toevoeging aan spaarrekening

2.000,00

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

414,49
127,50
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen


Overige baten en lasten


25,00
Overige baten en lasten, afkoop grafonderhoud

1.500,00

Totaal lasten
0,00
4.855,67
1.795,78
Resultaat (baten - lasten): Overschot / Tekort
0,00
544,33 -871,22

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun
activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de
diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen.
Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen
worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk
als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke
projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden
van het landelijke
diaconale werk van de kerk.

Onder lasten van beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van
de diaconale bezittingen.

Naast de rekeningen van de diaconie van elke afzonderlijke gemeente hebben wij ook nog een gezamenlijke diaconale rekening. Deze rekening is bedoeld voor de gezamenlijke activiteiten.
Klik hier voor de verkorte staat van Baten en Lasten van de gezamenlijke rekening.

Naar boven....
....................................................
...
....
..........................................................................................................................................................................................................