Protestantse Gemeente
......Arum-KimswerdAnbi - Hervormde Gemeente te Arum

Gegevens gemeente
Algemene Gegevens


..

Terug naar overzicht

Algemene gegevens
Samenstelling bestuur
Doel / Visie
Beleidsplan
Beloningsbeleid
Verslag activiteiten
Financiele gegevens

Gegevens diaconie
Naam Anbi:
 Hervormde Gemeente te Arum
Telefoonnummer:

RSIN / Fiscaal nummer:
 002 663 065
Website adres:  www.tsjerkearumkimswert.nl
E-mail:
 skriba@tsjerkearumkimswert.nl
Adres:
 Kerksingel 1
Postcode:
 8822 VE
Plaats:
 Arum
Postadres:
 Sytzamaweg 46
Postcode:
 8822 VD
Plaats:
 Arum

De Hervormde Gemeente te Arum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschreven: “een gemeente is de
gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1- artikel 1- lid 1 van de kerkorde).


Samen met de Hervormde Gemeente te Kimswerd en de Gereformeerde Kerk te Arum vormen wij de
Federatieve Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd.
Met ingang van 1 januari 2018 zijn deze gemeenten gefuseerd onder de naam Prot Gemeente Arum-Kimswerd.
Dit is dus de laatste verkorte staat van "Baten en Lasten" van
de Hervormde Gemeente te Arum.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11- artikel 4 - lid 1 van de kerkorde.


De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere
onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:

Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap
behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op
de Hervormde Gemeente te Arum (zie ord. 11-1 kerkorde).

Naar bovenSamenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers
van deze gemeente.
In onze gemeente telt de kerkenraad
5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke
gemeente.
Totaal aantal ambtsdragers van de Federatie: 17.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen en
de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting
en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad
als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal

college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11 art. 3).


Naar bovenDoelstelling / Visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie,
haar arbeidsvoorwaarden en haar financiŽn.


1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige
apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan IsraŽl geschonken
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 


2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord
te horen en te verkondigen. 


3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift
als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige
Geest.


Naar bovenBeleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier voor het beleidsplan van onze eigen gemeente.

Naar bovenBeloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie
predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers,
kosters / beheerders,
is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link: Arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Naar bovenVerslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende
gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiŽle slagkracht van de gemeente en
leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Klik hier voor een uittreksel van de belangrijkste gegevens over het seizoen 2014-2015.

Naar bovenFinanciŽle gegevens

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuiteit: de predikanten of andere
werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke
activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen
bestedingen van het verslagjaar.

 Verkorte staat van Baten en Lasten
 
Hervormde Gemeente te Arum
Begroting 2017
Rekening
2017
Rekening
2016
Baten
EURO
EURO
EURO
Opbrengst uit bezittingen
41.200,00
61.032,00
56.403,00
Bijdragen gemeenteleden
3.700,00
3.952,00
3.200,00
Subsidies en overige bijdragen van derden
0,00
6.369,00
6.369,00
Opbrengsten uit rechten, deeln. e.d. 0,00
0,,00
125,00
Rentebaten en dividenden
14.500,00
19.704,00
15.500,00
Doorzendcollecten
0,00
431,00
0,00
Totaal baten
59.400,00
91.488,00
81.597,00
LastenBestedingen pastoraat (predikant / kerkelijk werker)
23.600,00
10.746,00
15.314,00
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1.700,00
1.399,00
853,00
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
2.900,00
1.408,00
3.189,00
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)
12.150,00
10.620,00
13.848,00
Lasten overige eigendommen en inventarissen
14.000,00
8.064,00
9.293,00
Salarissen (koster, organisten e.d.) 6.700,00
8.169,00
7.973,00
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
2.850,00
5.194,00
3.094,00
Overige baten en lasten
0,00
1.299,00
633,00
Saldo toev. / onttr. fondsen / voorzieningen
0,00
-92,00
-100,00
Totaal lasten
63.900,00
46.807,00
54.097,00
Resultaat (baten - lasten): Overschot / Tekort
-4.500,00
44.681,00
27.500,00

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun
activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk
van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen
worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en
aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen
voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Naar boven....
....................................................
...
....
..........................................................................................................................................................................................................