Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer”

Arum
   Lidmaatschap
  
Beginpagina
Algemeen
Bestuur
Lidmaatschap
Nieuws
Bode
Contact


Fed. Uitvaartver.
Friesland


Andere Uitvaart-
verenigingen


Mensenlinq.nl

Familie-
berichten.nl
 

Personen vanaf 18 jaar kunnen lid worden van de vereniging. Kinderen (t/m 17 jaar) van leden
zijn gratis lid. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar dienen ze zelfstandig lid te worden.


Wij hebben de volgende lidmaatschappen:

1. Gezinslidmaatschap: Lidmaatschap van man en vrouw met n of meer minderjarige
    kinderen.

2. Onvolledig gezin: Lidmaatschap van n ouder met n of meer minderjarige kinderen.

3. Alleenstaanden: alle leden van 18 jaar en ouder die niet onder de punten 1 en 2 vallen.

4. Percentage-leden


De contributie bedraagt € 15,00 per persoon per jaar. De ledenkorting bedraagt
€  570,00.
De contributie en de ledenkorting worden jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld.

Het lidmaatschap geldt voor een geheel kalenderjaar en wordt stilzwijgend voortgezet.
Wanneer u het lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u dit vr 1 januari aan ons door te geven.
Voor betaling van de contributie ontvangt u elk jaar een kwitantie /  betalingsverzoek.

Wij verzoeken onze leden vriendelijk wijzigingen in hun gezinssituatie (geboorte, verhuizing) aan ons door te geven.
Onze administratie is beslissend of iemand lid is . U bent zelf verantwoordelijk voor
eventuele wijzigen.

Voor meer informatie of aanmelden als lid kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of via het e-mailadres: delaatsteeerarum@hotmail.com


B
ankrekeningnummer:
29.38.84.676 ten name van Uitvaartvereniging "De Laatste Eer".

Deze website is gemaakt met KompoZer