Het derde en het vierde zegel het zwarte en het geel / vale paard.

 

Jezus Christus “de Leeuw uit Juda”. "Gods offerlam dat geslacht is".

 

Bij het lezen van dit boekje hebt u, wat de Amerikanen noemen,  een 'informed choice'; een eigen,
persoonlijke keuze mogelijkheid
 op basis van de aangeboden informatie!


Inleiding Profetische PAARDEN.


Hemelse Gezichten gezien door de apostel Johannes.

Een wit paard.

Amerika als een wit paard sinds 1776.?

Een (vuur) rood paard.

Het Communisme als een (vuur) rood paard sinds 1917.?
De USSR De Unie van Socialistische Sovjet Republieken.
De Bolsjewieken: Rusland Het Rode Plein Het Rode Leger
Lenin Jozef Vissarionovitsj Stalin De Grote Zuivering Het Stalinisme
In Cambodja In China In Cuba.
In JoegoslaviŽ. In Noord-Korea.

Een zwart paard.

De Islam als een zwart paard sinds 1948.?
Het belang van Mekka in de islam.
Weegschaal principe. Een weegschaal.
Graan, Tarwe en Gerst De denarius. Olijfolie of Olijfboom en Wijn of Wijnstok.

Een vaal, geelachtig of geelgroen paard.

China als een vaal, geelachtig of geelgroen paard?.
Zijn naam was "de dood". Het dodenrijk.
China. De Chinese draak.

De Profetische PAARDEN uit het boek Openbaring.


Hemelse Gezichten gezien door de apostel Johannes.

(Openbaring 6:1-9) 1 En ik zag, toen het Lam ťťn van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom!

2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon (overwinnaarkrans) gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.

3 En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom!

4 En een tweede, een rossig (vuurrood)paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkaar zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

5 En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal (een juk) in zijn hand.

6 En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.

7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom!

8 En ik zag, en zie, een vaal(groen) paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.

9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.
Mogelijke Uitleg Openbaring 6: 1-9.

Een wit paard, een zwart paard, een (vuur)rood paard en een vaal (geel/groen) paard.

Een zwart paard.

5 En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal (een juk) in zijn hand.

De Islam als een zwart paard sinds 1948.?

Zwart is in de natuurlijke wereld de kleur somberheid triestheid en van de dood. Ook in de geestelijke wereld spelen diezelfde betekenissen een rol. Het belangrijkste Moslim gebouw in Mekka is de Ka'aba is zwart

Mekka (1.294.168 inwoners (2004) is de hoofdstad van de provincie Mekka in Saoedi-ArabiŽ. Het ligt 73 kilometer van Djedda, in de zanderige Abraham vallei op 277 meter boven zeeniveau en 80km van de Rode Zee.

De stad is de heiligste stad binnen de islam en de hadji, de pelgrimage naar Mekka, is verplicht voor iedere moslim die het zich financieel en qua gezondheid kan veroorloven.
Voor een moslim is de al-Masjid al Haram, de moskee met de Ka'aba de heiligste plaats ter aarde. Zowel de stad als de moskee zijn streng verboden voor niet-moslims.

Het belang van Mekka in de islam.

Een van de vijf zuilen van de islam is de eerder genoemde hadji. Circa 2 tot 3 miljoen pelgrims trekken tijdens de islamitische maand Dhu al Hijjah naar de stad. Ook de kleinere bedevaart gedurende het jaar, de Umrah, trekt vele miljoenen moslims.

Het belangrijkste gebouw in Mekka is de Ka'aba is zwart

Volgens de islamitische overlevering werd een meteoriet, de Hadjar al-Aswad, door de engel Djibril aan Ibrahim gegeven en waren het Ibrahim en Ishma'il die de Ka'aba hebben heropgericht en in een hoek van deze kubus de meteoriet hebben verwerkt. Als onderdeel van de Hadji loopt men o.a. zeven keer rond de Ka'aba en probeert men de Hadjar al-Aswad aan te raken of te kussen. Ook legt de Ka'aba de islamitische gebedsrichting, de gibla, vast. Men behoort vijf keer per dag in de richting van de Ka'aba te bidden, dus in de richting van Mekka. In Mekka werd in 570 de profeet Mohammed geboren.

Het Arabische woord "islam" betekent "onderwerping" of "overgave" aan de wil van de enige echte God. Iemand die dit doet wordt een 'moslim' genoemd. Het woord moslim betekent 'gehoorzaam aan God'. Door buitenstaanders worden zij ook wel islamieten en soms ook wel mohammedanen genoemd, maar deze laatste benaming suggereert dat zij volgelingen zijn van Mohammed in plaats van God, iets dat iedere moslim zeer beslist zal afwijzen.

Weegschaal principe.

De islam leert dat alle levende wezens op aarde op de Laatste Dag door God geoordeeld zullen worden en wel op basis van hun daden.(weegschaal principe) In tegenstelling tot het christendom leert de islam geen erfzonde, maar wel de neiging van ieder mens om van het goede pad af te dwalen. Adam wordt in de Koran net zo goed als Eva (die niet bij naam wordt genoemd) verantwoordelijk gesteld voor de zondeval. Hij had zijn partner immers moeten afhouden van het overtreden van Gods gebod.

'Zonde' is voor de moslim het begaan van fouten door slechte invloed van buitenaf of van de eigen ziel. Gedragsproblemen komen gedeeltelijk van binnenuit (nafs) en gedeeltelijk van buitenaf (invloed vriendenkring, mensen met een slechte invloed, beÔnvloeding door de consumptiemaatschappij, invloed van Satan). Slechte daden kunnen gedeeltelijk worden gecompenseerd door het vervullen van religieuze plichten, onderwerping aan de wil van Allah en het doen van goede daden. Ieders goede en slechte daden zullen tegen elkaar afgewogen worden op de 'dag van de opstanding', ook wel 'het uur' of 'de dag van het oordeel' genoemd.

Door de vergevingsgezindheid van Allah (Rahim) kunnen mensen de hemel bereiken. Soms kan een tijdelijke straf in de hel volgen. Een positieve balans resulteert altijd in rechtstreekse toelating tot het paradijs. Eeuwige straf krijgen ook degenen die Gods bestaan hebben ontkend en daarmee getornd hebben aan de inhoud van de geloofsbelijdenis.

Een weegschaal.

Vers 5: "En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand".

Het Griekse woord "zu'gos", kan vertaald worden met "weegschaal" of met "een juk van slavernij waaraan iemand gebonden zit", of met "lastige wetten die iemand opgelegd zijn", specifiek van de wet van Mozes. Daarom is de naam overgenomen voor de geboden van Christus als tegenstelling tot de geboden van de FarizeeŽn die een echt 'juk' vormden; toch moeten ook de geboden van Christus gehoorzaamd worden, al zijn ze wel gemakkelijker te houden.

Vers 6: "En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn."

Johannes hoort een stem van tussen de vier levende wezens (of schepsels) die rond Gods troon staan; hij kan niet precies constateren wie er spreekt, hij hoort alleen dat de stem van de kant van Gods troon komt en daarom is die stem absoluut betrouwbaar.

Graan, Tarwe en Gerst.

De eerste levensbehoeften zoals tarwe en gerst, (olijf)olie(boom) en wijn(stok) kunnen hier zowel een natuurlijke als een geestelijke betekenis hebben.

De natuurlijke tarwe, gerst, (olijf)olie(boom) en wijn(stok) als levensbehoefte zullen dan waarschijnlijk schaars zijn en duur omdat een schelling het gewone dagloon was van een arbeider en dat nu betaald moet worden voor een maat tarwe de hoeveelheid eten van een dag.

Maar het slaat volgens mij hier alleen op de geestelijke betekenis en duid dan ook de schaarste aan van het "Geestelijke Voedsel".

Men moet zich veel inspanning getroosten om aan deze "Geestelijke Gaven" te komen en er een hoge prijs voor betalen (verdrukking?)

Tarwe of andere graan soorten zoals gerst als symbool van het Lichaam van Jezus het "Levende Brood" (Johannes 6)

Gerst, het "Levende Makende Woord" is Jezus.!

De denarius.

Het woord "de'narion" is van Latijnse oorsprong. "denarius" = "tien bevattend" Het is een Romeinse zilveren munt ten tijde van het N.T.

Hij kreeg deze naam omdat hij gelijk stond met 10 (koperen) as, een aantal dat na 217 v. Chr. verhoogd werd tot 16 as (ongeveer 3.898 gram). Dit was de voornaamste zilveren munt van het Romeinse rijk. Uit de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard blijkt dat een denarius toen het gewone dagloon was van een arbeider. (Mat
theus 20:2-13)

Het werkwoord "adi'keo" vertaald met "breng geen schade toe" kan, volgens mij, vollediger en beter vertaald worden als Goddelijke opdracht:

Handel niet onrechtvaardig of boosaardig of zondig, met de “Olijfboom” en de “Wijnstok” dus met IsraŽl. Dus niet krenken, kwetsen, of beschadigen. Die ander (IsraŽl) niet bedriegen of bedrieglijk met hem omgaan. En schendt zijn rechten niet!
.

Olijfolie of Olijfboom en Wijn of Wijnstok.

Is de olie uit deze tekst soms de aardolie uit het Middenoosten (OPEC) omdat de westerse wereld sinds de 1e oliecrises in 1973 afhankelijk is geworden van de olielanden? Mijn persoonlijke overtuiging is  Nee!! Het gaat over in de grondtekst over het woord "elaion", en dat kan alleen maar vertaald worden door olijven, olijfolie of de olijfboom en niet door zoiets als aardolie!

"Olijfolie en de wijn" kan dus ook vertaald worden met "olijfboom en de wijnstok" en kan
hier, als type, dan dus ook heel goed op het land en volk IsraŽl slaan!

(Psalmen 80:8)
Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, Gij hebt volken verdreven en hem geplant.

(Hosea 10:1) IsraŽl is een welige wijnstok, die zijn vruchten voortbrengt; naarmate hij meer vrucht verkreeg, maakte hij meer altaren; naarmate het zijn land beter ging, maakte hij mooiere gewijde stenen.

(Romeinen 11:24) Want indien u uit de wilde olijf, waartoe u naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf (IsraŽl) geŽnt bent, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geŽnt worden.

.

Is Gods beschermende hand daarom

zo duidelijk over het land en volk van IsraŽl geweest vanaf 1947?

De Jubeljaren: 1517, 1917, 1967, 2017.

In 1517 werd Jeruzalem verovert door de Ottomanen (Turken).
In 1917 nam de Britse generaal Allenby de stad in en volgde het Brits mandaat van 1917-1947.
Van 1947-1967 was Jeruzalem onder Jordaans bewind.
In 1967 bij de zesdaagse oorlog kwam Jeruzalem weer helemaal in het bezit van IsraŽl.
Wat zal het jaar 2017 laten zien?

Een vaal, geelachtig of geelgroen paard.

Vers 8 En ik zag, en zie, een vaal, (geelachtig of geelgroen) paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk (Hades) volgde achter hem.

En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de (zwarte) dood en door de wilde dieren der aarde.

Omdat de kleuren van de andere paarden helder en duidelijk het karakter duiden en weergeven van het wereld systeem of koninkrijk waarvoor zij staan moeten wij hier denk ik eenzelfde lijn volgen om achter de ware aard van deze beweging of koninkrijk te komen. Helaas is de vertaling van de kleur bij dit paard een probleem omdat die niet eenduidig is en dat geeft hier dus een extra moeilijkheid en onzekerheid over de werkelijke aard van het paard.

"chloros" (groen of vaal)

Het vierde paard heeft een kleur die in het Grieks "chloros" (groen) genoemd wordt. Groen is de in de natuur meest voorkomende kleur. Planten zijn groen doordat zij chlorofyl bevatten. Het woord “chloroi” wordt in Markus 6:39 gebruikt voor de groene kleur van gras.

De tweede vertaalmogelijkheid van dit woord is: de kleur van zeewater, of de kleur van het gezicht van een zieke, als een lijkkleur, als de kleur van de dood. Weer te geven als een vale of geelachtige, geelgroene kleur en dat voorspelt weinig goeds. Misschien geeft deze kleur de huiveringwekkende kleur van vele lijken massa's weer die deze ruiter gaat maken want de ruiter op het paard heet natuurlijk niet voor niets "de dood", zoals het bloed van de martelaren onder het communisme het rode paard kleur gaf.

China als een vaal, geelachtig of geelgroen paard?.

Nu in deze tijd (2010) is de nieuwe opkomende macht China. Zal zij de natie worden van het "vaal geelachtig of geelgroen paard". Wie het weet mag het zeggen! De tijd zal het leren, over 10 jaar weten we misschien meer.

Zijn naam was "de dood".

In de ruimste zin, omvat de dood al de ellende die ontstaat door de zonde, zowel de lichamelijke dood als het verlies van het leven dat aan God gewijd en in Hem op aarde gezegend is, gevolgd door ellende in de hel.

Het Griekse woord "thanatos", dat hier gebruikt wordt voor "dood" geeft aan dat het hier gaat over de dood van het lichaam. Over de gewelddadige scheiding van de ziel en het lichaam waardoor het leven op aarde wordt beŽindigd, met het daarbij ingesloten idee van toekomstige ellende in de hel.

"De macht van de dood."

Ten diepste gaat het hier volgens mij over "de macht van de dood" als een persoon en dan moet ik denken aan de "Engel van de dood" die door Egypte ging om de eerstgeboren onder mensen en dieren te doden. De verderfengel wordt in deze tekst omschreven als "de verderver". De verderver treedt, met toestemming van God, op. Daarmee blijft de dood van de eerstgeborenen, zij het indirect, een werk van God. De voorstelling van een verderfengel die handelt onder de goedkeuring van God komt in het oude testament vaker voor (2Samuel 24:15-17; 2Koningen 19:35-37) De Here geeft soms vernietigende machten of personen de ruimte, om Zijn plannen uit te voeren. Ook in deze genoemde teksten treed de vernietiger op met het oog op het oordeel. In het boek Job krijgt de satan ruimte om Job te slaan, en zo de zuiverheid van zijn geloof aan te tonen.

Het dodenrijk.

Het Griekse woord "hades" betekent hier de woonplaats van het "dodenrijk". In Bijbels Grieks is het verbonden met Orcus, de onderaardse gebieden, een donkere en sombere plaats in de diepte van de aarde, de gewone ruimte voor de zielen zonder lichaam. Orcus, is dus de onderwereld, het gebied van de doden. Hades of Pluto, is de god van de onderaardse gebieden. Hades is gewoonlijk de woonplaats van de bozen, een heel ongezellige plaats van pijniging. Later is dit woord ook gebruikt voor aanduiding van: het graf, de dood of de hel. Omdat de onderwereld, het verblijf van de doden, als erg donker werd beschouwd, is het gelijkwaardig aan het gebied van de diepste duisternis. Het is een gebied dat gehuld is in de duisternis van onwetendheid en zonde. De ellende van de ziel afkomstig van de zonde, die op aarde begint, blijft maar en neemt toe in de hel na de dood van het lichaam. Het is de ellendige toestand van de goddelozen in de hel.

(Lucas 16:23) Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.

(Openbaring 20:13) En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.

8b En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de (zwarte) dood en door de wilde dieren der aarde.

Een Zwaard.
Het Griekse woord voor zwaard dat hier gebruikt wordt is “rhomphaia” en betekent (groot) zwaard. Anders dan in vers 3 waar het woord “machara” voor een groot mes of een kort zwaard gebruikt wordt gaat het hier eigenlijk om een groot en breed oorlogszwaard, zoals dat in gebruik was bij barbaarse volken. Kan ook een soort lang zwaard zijn dat gewoonlijk op de rechterschouder werd gedragen, of een lange werpspies.

Honger en dood.
Schaarste aan oogsten, hongersnood en de dood door dodelijke ziekten zoals de pest of allerlei andere onbeheerste uitbraken van besmettelijke ziektes.

Door de wilde dieren of mensen.
Dat kan dus zijn door wilde dieren, maar het kan ook door dierlijke, beestachtige mensen betekenen, of een primitieve wildeman


China.
Is het soms China met zijn legers en de draak, als type van satan, als geestelijke macht daarachter?

In 1911 werd de laatste Chinese keizer van de troon gestoten en werd de republiek China uitgeroepen. In de Eerste wereldoorlog 1914-1918 koos de Republiek China de zijde van de geallieerden Hierna brak een onrustige tijd aan. In 1925 kwam er een einde aan deze periode, toen de leider van de Nationalistische Kwo Min Tang partij, Tsjiang Kai-sjek, president werd van de Republiek De zogenaamde Kwo Min Tang periode. China wordt na 1928 dan ook wel aangeduid als Nationalistisch China.

Na de Tweede Wereldoorlog werd in China de Chinese Burgeroorlog tussen de Chinese Communistische Partij en de Kwo Min Tang voortgezet. Deze burgeroorlog werd in 1949 door de communisten gewonnen. Mao.Zedong brengt een dictatoriaal bewind aan de macht brengt dat uiteindelijk een strikte controle zou uitoefenen over het dagelijks leven in China en het leven zou kosten aan miljoenen mensen. Na de dood van Mao in 1976 blijft China in naam communistisch, maar wordt geleidelijk aan vrijer op persoonlijk en economisch vlak terwijl het toch de elementen van totalitarisme ten opzichte van politiek, religie en etnische minderheden behoudt. Deng Xiaoping, na Mao de voorzitter van de Communistische partij, verklaart: "Het maakt niet uit of de kat wit of zwart is, als hij maar muizen vangt." Hiermee wilde hij zeggen dat het niet zo veel uitmaakt welke ideologie je aanhangt, als er maar goede resultaten worden behaald. Tot op de dag van vandaag blijft het eenpartijstelsel in China gehandhaafd.

De Chinese draak.

De Chinese draak wordt, in tegenstelling tot zijn familie in het Westen, gezien als een teken van geluk. Hij is ťťn van de vier hemelse dieren en is de stichter van de keizerlijke familie. Er zijn een paar duidelijke verschillen tussen de draken uit het Oosten en de draken uit het Westen: Chinese draken spuwen geen vuur, ze hebben geen vleugels, maar kunnen vliegen met behulp van magie en ze kunnen van vorm en grootte veranderen.

Enkele beroemde draken De grootste draak uit de Chinese legenden is Lung, keizer van de hemel. Hij heeft de horens van een hert, de kop van een kameel, de oren van een os, de schubben van een vis, de klauwen van een arend en de poten van een tijger. Hij heeft een machtige stem en de wolken zijn ontstaan uit zijn adem. Andere beroemde draken zijn Chiao, de opperdraak van de aarde en de Drakenkoningen, heersers van de oceanen. Maar de beroemdste is de Keizerdraak, van wie de keizers van China afstammen (de eerste Chinese keizer zou zelfs een drakenstaart hebben gehad!). Een draak was in China (en ook in Japan) het symbool van de keizer.
.

Jezus Christus op het witte paard bij de voleinding.

De vier paarden zijn nog maar het begin van de grote eindstrijd die nu al gaande is. Het zal allemaal uitlopen op de verschijning Jezus Christus op het witte paard. Hij is de Goddelijke Regisseur van dit wereld gebeuren, Hij verbreekt, op Zijn tijd, de zeven zegels, laat de zeven bazuinen blazen, en laat de zeven schalen uitgieten. Van de eerste tot de laatste dag is alles in Zijn Hand. Dan volgt de overwinning op het Beest en de profeet, en komt het duizendjarig vrederijk. Daarna wordt satan veroordeelt, en dan volgt het Laatste Oordeel volgens de boeken die over daden en werken geschreven zijn. Zo loopt alles uit op een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde en het Nieuwe Jeruzalem.

(Openbaring 19:11-20:3) 1
1 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.

12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.

13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.

14 En de hemelse legers, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.

15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn van de gramschap van de toorn van God, van de Almachtige.

16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

17 En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zei tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods,

18 om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.

19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger.

20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel van het vuur, die van zwavel brandt.

21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.

1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand;

2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,

3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.
maart 2011

Stuur uw commentaar, uw aanvraag voor gebed, een bemoedigend woord of goede raad naar onze